<-!---> Mäso Zemplín, a. s.

História a profil spoločnosti

budovaV rokoch 1992 – 1994 vznikla požiadavka poľnohospodárskych podnikov v okrese Michalovce na rozšírenie spracovateľských kapacít ich produkcie. Na základe tejto požiadavky bol vybudovaný mäsokombinát, ktorý začal svoju výrobnú a obchodnú činnosť v septembri 1994.

Firma TIPSO s.r.o., Michalovce bola postavená na zelene lúke. Majiteľom p. Šarom bola spravovaná až do roku 2001. Po tomto roku predajom vznikla akciová spoločnosť Mäso Zemplín Michalovce.

Významným obdobím v jeho 16 ročnej výrobnej činnosti bolo obdobie rokov 2003 - 2004 v čase vstupu Slovenska do Európskej únie, kedy bol závod rekonštruovaný a splnil podmienky Európskej únie určené pre spracovateľské podniky. Z regionálneho mäsokombinátu sa podarilo spoločným úsilím zamestnancov a vedenia vybudovať moderný mäsokombinát.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je porážka jatočných zvierat, výroba mäsa a mäsových výrobkov. Realizovanie svojej produkcie zabezpečujeme u zmluvných obchodných partnerov a v sieti vlastných predajní v Košickom a Prešovskom kraji.

 

Rozhodnutím Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 2004 po predchádzajúcej hygienickej previerke štandardov EÚ získala spoločnosť exportnú oválnu pečiatku SK 618, ktorá dovoľuje vyvážať mäso a mäsové výrobky na trhy členských štátov Európskej únie.

 

Spoločnosť od roku 2005 uplatňuje pri výrobe mäsa a mäsových výrobkov zásady správnej výrobnej praxe a zásady HaCCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – kontrolný systém na účinné zaistenie zdravotnej bezpečnosti produkcie ktorým neustále zvyšuje tlak na spätnú kontrolu hygieny výroby, dodržiavanie veterinárnych podmienok a kvalitu.

 

Následne v marci 2008 bola spoločnosť preverená, certifikovaná a vyhovela požiadavkám ISO 22000:2005 pre činnosti porážka jatočných zvierat, porážka jatočných zvierat-sanitárny bitúnok, rozrábka mäsa, výroba, skladovanie, distribúcia a predaj mäsa a mäsových výrobkov. Certifikát zostáva v platnosti do 27. februára 2014 po úspešnom dohľadovom audite.

 

Dňa 25. 6. 2010 oprávnená organizácia NATUR-PACK vydala spoločnosti certifikát plnenia povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov uvedených na trh v SR v súlad s platnou legislatívou.

 

Spoločnosť posilňuje svoju hodnotu prostredníctvom komunikácie s trhom a značné úsilie venuje inovácii produktu. Cieľom inovácií je vyhovieť čo najširšiemu okruhu zákazníkov a trendom je vyrábať výrobky tradičných chutí z hľadiska regionálnych zvyklostí.

 

Cieľom výrobnej a obchodnej činnosti je výroba tradičných mäsových výrobkov, charakteristických vysokým percentom podielu mäsových častí vo výrobku.

Naše produkty - nazrite do našej ponuky chutných výrobkov

Certifikáty - naša spoločnosť ponúka kvalitu, o čom svedčia aj naše certifikáty

Kde nájdete chutné výrobky? - naše dobroty si môžete zakúpiť v naších predajniach